Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Wojska Polskiego 5

49-100 Niemodlin

Tel.: 77 460 63 63

E-mail: pppniemodlin@o2.pl

Przejdź do strony głównej

Czwartek, 23 stycznia 2020

Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Wniosek o udostepnienie informacji publicznej

2020-01-02

Dane wnioskodawcy:

...........................................................
Imię i nazwisko lub inne oznaczenie:
 
.......................................................................
Nazwa instytucji/firmy lub inne oznaczenie

........................................................................
Adres do korespondencji lub adres e-mail (w zależności od
wskazanego sposobu i formy udostępnienia informacji publicznej)

………………………….
Miejscowość i data

 

 

Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Niemodlinie
ul. Wojska Polskiego 5
49-100 Niemodlin
REGON  000743037

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

............................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................ FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI*:
□ kserokopia,
□ inna forma: ……………………………………………………………………………………………………………...

SPOSÓB UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI*:
□ udostępnienie informacji do wglądu w siedzibie ,
□ przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres wnioskodawcy,
□ przesłanie informacji w formie wydruku pocztą na adres wnioskodawcy,
□ odbiór osobiście przez wnioskodawcę,
□ inny sposób: ……………………….

* Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Niemodlinie zastrzega prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

……………………….

 

…………………………….

miejscowość, data

 

podpis wnioskodawcy

Czytaj więcej o: Wniosek o udostepnienie informacji publicznej

Informacja dotycząca kontroli przeprowadzonych przez organy zewnętrzne

2019-11-28

Informacja dotycząca kontroli przeprowadzonych przez organy zewnętrzne w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Niemodlinie

l.p.

Organ kontrolujący

Czas trwania kontroli

Tematyka kontroli

Określenie charakteru czynności

Wyniki kontroli

1.

Opolski Kurator Oświaty

19.02.2018 r

Ocena prawidłowości współpracy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z przedszkolami i szkołami

kontrola

Nie wydano zaleceń

Czytaj więcej o: Informacja dotycząca kontroli przeprowadzonych przez organy zewnętrzne

Rejestry, ewidencje i archiwa

2019-11-18

REJESTRY I ARCHIWA
prowadzone w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Niemodlinie

 

WYKAZ REJESTRÓW PORADNI

1) Rejestr uchwał organów samorządu powiatowego,

2) Rejestr skarg i wniosków,

3) Rejestr aktów wewnętrznych – zarządzeń dyrektora,

4) Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw,

5) Rejestr uchwał rady pedagogicznej,

6) Rejestr wyjść w godzinach służbowych,

7) Rejestr wyjść prywatnych,

8) Rejestr szkoleń bhp,

9) Rejestr druków ścisłego zarachowania,

10) Rejestr alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z usług Poradni,

11) Rejestr ilościowy przyjmowanych dzieci i młodzież,

12) Książka kontroli

 

 

ARCHIWUM PORADNI

 

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Niemodlinie przepisy kancelaryjno-archiwalne zostały określone w pozytywnie zaopiniowanej przez Archiwum Państwowe w Opolu - Instrukcji kancelaryjnej, Rzeczowym wykazie akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt.

 


 

Czytaj więcej o: Rejestry, ewidencje i archiwa

Deklaracja dostępności

2019-10-28

Deklaracja dostępności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Niemodlinie

Deklaracja dostępności serwisu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Niemodlinie

PORADNIA  PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W NIEMODLINIE (Jednostka) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

Data publikacji strony internetowej: przed 2019.01.01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 22.10.2019

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

a) pochodzą z różnych źródeł,             

b) opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

c) posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,

d) opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

2. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

3. z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Niemodlinie, e-mail: pppniemodlin@o2.pl, tel. +48 774606363.

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

1. dane osoby zgłaszającej żądanie,

2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz

3. sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Jednostka zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Jednostka zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku gdy Jednostka odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, czy aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres: PORADNIA  PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W NIEMODLINIE,

ul. Wojska Polskiego  5, 49-100 Niemodlin

Główne wejście do siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Niemodlinie usytuowane jest od strony ul. Wojska Polskiego. Do budynku prowadzą główne drzwi wejściowe. Wejście nie ma ograniczeń architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, które umożliwia swobodne wejście do budynku. Obok budynku znajduje się parking samochodowy.

Wewnętrzne klatki schodowe zapewniają dostęp do wszystkich kondygnacji budynku.

Korytarze zapewniają pełną komunikację poziomą wewnątrz budynku.

Drzwi wejściowe do gmachu są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników jednostki przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. +48 774606363.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Osobom niesłyszącym oraz osobom, które mają trudności w komunikowaniu się i które potrzebują w związku z tym wsparcia w kontaktach, Jednostka umożliwia skorzystanie przy załatwianiu spraw z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika po wcześniejszym zgłoszeniu.

Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika można zgłosić  pisemnie na adres: PORADNIA  PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W NIEMODLINIE, ul. Wojska Polskiego 5, 49-100 Niemodlin lub telefonicznie za pomocą osoby trzeciej na numer telefonu: 774606363.

Korytarze w budynku mają szerokość min. 150 cm, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.

Toalety przystosowane są do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

W jednostce nie ma pętli indukcyjnych.

W związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011 r. nr 209 poz. 1243) Jednostka rozszerza w tym zakresie katalog usług, które umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z jednostką.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

 

 

Czytaj więcej o: Deklaracja dostępności