Historia poradni

HISTORIA PORADNI

 

Poradnia została utworzona w roku 1969 przez Inspektora Oświaty w Niemodlinie jako Powiatowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w Niemodlinie. Rejon działania Poradni pokrywał się z terenem działania Wydziału Oświaty w Niemodlinie i obejmował gminy: miasto i gmina Niemodlin, gminy:  Dąbrowa, Gracze, Tułowice, Łambinowice, Skorogoszcz.

 Pierwszym dyrektorem Poradni był Pan dr Jan Cieślik. Dyrektorem Poradni w latach 1970-1991 była Pani mgr Maria Jańczuk. W latach 1991-1992 Pani mgr Bożena Czyczyło, a od roku 1992 do 2019 r. Pani mgr Jadwiga Wolak-Wawrzyniak.

 Pierwsza siedziba poradni mieściła się w Niemodlinie przy ul. Zawadzkiego nr 58 (internat przy Zamku Niemodlińskim), a od roku 1975 została przeniesiona do budynku Urzędu Miasta i Gminy Niemodlin przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich nr 37. Od 03.05.1995 r. Poradnia zajmowała 8 pomieszczeń w budynku byłej bursy Zespołu Szkół w Niemodlinie przy ul. Opolskiej 30 oraz przez krótki czas, na okres remontu nowej siedziby działała w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Niemodlinie.

 Decyzją Nr 14 z dn. 27.08.1993 r. wydaną przez Kuratora Oświaty na podst. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11.06.1993 r. Poradnia Wychowawczo–Zawodowa w Niemodlinie z dniem 28.09.1993 r. została przekształcona w Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną w Niemodlinie.

 Od 01.09.2005 r. do chwili obecnej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Niemodlinie przyjmuje  swoich klientów w nowej siedzibie  przy ul. Wojska Polskiego 5 w Niemodlinie.

 Założeniem pracy Poradni jest pomoc szkołom, przedszkolom i innym placówkom oświatowo–wychowawczym oraz rodzinom w rozwiązywaniu różnych problemów pedagogicznych związanych z wychowywaniem, opieką i kształceniem dzieci i młodzieży. Organizację i zakres działania Poradni określa statut. Nadzór pedagogiczny nad Poradnią pełni Kuratorium Oświaty w Opolu.

 Uchwałą Nr X/71/2000 r. Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24.02.2000 r. w sprawie nadania i odnowienia aktów założycielskich szkół, Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznych i placówek opiekuńczo-wychowawczych odnowiono Akt Założycielski Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Niemodlinie. Na mocy tego aktu organem prowadzącym Poradnię jest Powiat Opolski. Na mocy Odnowienia Aktu Założycielskiego z dnia 28.06.2001 r. (Załącznik do Uchwały Nr XX/172/01 Rady Powiatu Opolskiego dn. 28.06.2001r.) terenem działania Poradni ustanowiono Powiat Opolski.