Kontakt

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W NIEMODLINIE

UL. WOJSKA POLSKIEGO 5

49-100 NIEMODLIN

TEL. / FAX. 77 460 63 63

E-MAIL: pppniemodlin@o2.pl

 

Dyrektor w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w  poniedziałki

w godzinach 14:00 - 15:00

                                  ,

 

Sekretariat

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Niemodlinie czynny

 

 

poniedziałek

 

wtorek

 

środa

 

czwartek

 

piątek

 

od 07 do 8:30

 

od 11:00 do 16:00

 

7:30-15:30

 

7:30-15:30

 

7:30-17:00

 

7:30-15:30

 

GODZINY PRACY PRACOWNIKÓW MERYTORYCZNYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ  W  NIEMODLINIE

obowiązujące od dnia  02.09.2019 r.

 

 

       Dzień tygodnia

 

Godziny pracy

 

Poniedziałek

800-1600

 

Wtorek

0830-1430

 

Środa

800 -1630

 

Czwartek

830-1830

 

Piątek

830-1500

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Niemodlinie
ul. Wojska Polskiego 5, 49-100 Niemodlin
REGON: 000743037

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom, prawidłowego wykonania obowiązków Poradni w związku z realizowaniem przez nią celów ustawowych i statutowych w przedmiocie działalności oraz zapewnienia bezpieczeństwa i potrzeb funkcjonowania poradni.

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz zaufane podmioty (przetwarzające dane) współpracujące z administratorem w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania poradni na podstawie umowy powierzenia danych osobowych.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

10. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

11. Informacje szczegółowe o podstawach gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych mogą uzyskać Państwo w siedzibie Administratora danych osobowych.